Gå til hoved-indhold

VEDTÆGTER FOR BANKOFORENINGERNE I DANMARK

NAVN OG HJEMSTED

§1
Stk. 1. Foreningens navn er Bankoforeningerne i Danmark. Forkortet BFID
Stk. 2. Foreningen er en ikke erhvervsdrivende forening. Den har hjemsted i den kommune, hvor formanden har adresse.

FORMÅL

§ 2
Stk. 1. Foreningens formål er at varetage og fremme medlemmernes fælles interesser særlig i henhold til gældende lovgivning, overfor offentlige myndigheder og andre relevante aktører.
Stk. 2. Foreningen skal være medlemmernes talerør i offentligheden.
Stk. 3. Foreningen kan informere, rådgive og bistå medlemmerne.

MEDLEMSKAB

§ 3
Stk. 1. Som medlemmer kan optages foreninger, der driver bingo/ banko spil i henhold til og efter gældende lovgivning.
Stk. 2. Anmodning om optagelse i foreningen sker ved kontakt til foreningens formand. Bestyrelsen beslutter optagelse af nye medlemmer. Et afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forlægges førstkommende ordinære generalforsamling.
Stk. 3. Optagelse i foreningen træder i kraft efter betaling af kontingent.
Stk. 4. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til formanden med virkning fra udgangen af indeværende kontingentperiode, dog senest 4 uger før. KONTINGENT

§ 4
Stk. 1. Kontingent for medlemskab fastsættes på generalforsamlingen.
Stk. 2. Kontingentet opkræves årligt forud for generalforsamlingen. Bestyrelsen kan beslutte at opkræve kontingentet halvårligt eller kvartalsvis.

GENERALFORSAMLING

§ 5
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Stk. 3. Bestyrelsen indkalder medlemmerne til generalforsamlingen per brev eller mail med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og bestyrelsens fremsatte forslag.
Stk. 4. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst omfatte:

1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning for det foregående år.
3) Drøftelse af foreningens målsætning i det kommende år.
4) Fastsættelse af kontingent.
5) Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget for det kommende år.
6) Indkomne forslag.
7) Valg til bestyrelsen for 2 år ad gangen: 
 Valg af  1-3 i ulige år,  2-4 i lige år. 
 Valg af  1. og  2. suppleant vælges for et år af gangen.
Det bemærkes at formand og kasserer skal være på valg forskudt af hinanden.
8) Valg af 1 intern revisor.
9) Eventuelt.

Stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal, medmindre andet er bestemt i disse vedtægter. Hvert medlem, der har betalt kontingent og er mødt frem, har en stemme. Skriftlig afstemning anvendes, når det begæres af blot en mødedeltager. Hvert medlem må deltage med to personer men har kun en stemme
Stk. 6. Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen og meddelelse om indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 4 dage før generalforsamlingen.
Stk. 7. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt et flertal i bestyrelsen ønsker dette eller efter skriftlig anmodning fra mindst 1/3 af medlemmerne, hvorefter bestyrelsen inden 14 dage efter anmodningen skal udsende indkaldelse med samme varsel som ved ordinær generalforsamling indeholdende en dagsorden og redegørelse for de forhold, der skal behandles.

BESTYRELSEN

§ 6
Stk. 1.Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer valgt på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
Stk. 2. Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig selv samt udpeger en kasserer. Senest 4 uger efter generalforsamling afholdes der bestyrelsesmøde og alle medlemmer informeres om bestyrelsen opbygning.
Stk. 4. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

ØKONOMI, REGNSKAB OG REVISION

§ 7
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab og medlemsregister føres af kassereren.
Stk. 4. Regnskabet revideres forud for den ordinære generalforsamling af den på generalforsamlingen valgte revisor.

TEGNINGSRET OG HÆFTELSE

§ 8
Foreningen tegnes af formanden.
Stk. 2. Dispositioner over 10.000 kr. kræver underskrift af formand og kasserer. Ved dispositioner af videregående karakter som eksempelvis optagelse af lån eller dispositioner vedrørende fast ejendom tegnes foreningen af hele bestyrelsen.
Stk. 3. Medlemmerne hæfter alene for selskabets forpligtelser med det i foreningen indbetalte kontingent.

EKSKLUSION

§ 9
Et medlem, der har forfalden gæld til foreningen eller overtræder foreningens vedtægter eller retningslinjer, kan ekskluderes af bestyrelsen.
Stk. 2. Medlemmet skal modtage en skriftlig og begrundet advarsel med frist på 10 dage til at rette op på det anfægtede forhold. Eksklusion af et medlem skal ske skriftligt.
Stk. 4. Et ekskluderet medlem kan kræve afgørelsen forelagt på førstkommende ordinære generalforsamling, hvor der med simpelt flertal træffes endelig afgørelse. Indbringelse af en eksklusion på en generalforsamling har ikke opsættende virkning.

VEDTÆGTSÆNDRINGER

§ 10
Stk. 1. Foreningens vedtægter kan ændres med 2/3 flertal af de fremmødte på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Foreningens vedtægter og vedtægtsændringerne træder i kraft straks efter vedtagelse.

OPLØSNING

§ 11.
Opløsning af foreningen kan finde sted efter reglerne om vedtægtsændringer.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med foreningens formål eller til almennyttige formål. Beslutning om anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 25. januar 2020.